Wednesday, February 28, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeREALESTATE อสังหาริมทรัพย์การเคหะแห่งชาติโครงการอบรมหลักสูตร ขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”

การเคหะแห่งชาติโครงการอบรมหลักสูตร ขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ผ่านระบบ Video conference
โดยมี นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติภายในสำนักงานใหญ่ และผู้แทนจากสำนักงานเคหะนครหลวง และสำนักงาน
เคหะจังหวัด รวม 75 แห่ง เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 200 คน ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่
การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นางสาวปิยนุช จันทน์สุคนธ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และนางสาวนวพร ปั้นจันทร์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”
สำหรับการอบรบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular