Thursday, February 22, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาศิษย์ดี มีครู! พิธีครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์ดี มีครู! พิธีครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ประจำปีการศึกษา 2565

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565 แก่คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีทุม เป็นประธานฯ พร้อมทั้งได้นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าสักการะพระพุทธรูป และศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการทำพิธีครอบครูช่างฯ เพื่อเป็นการแสดงคารวะกรรมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการให้ ซึ่งปรากฎในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของเทพแห่งความสำเร็จอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชา ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้คณะดิจิทัลมีเดียได้เล็งเห็นความสาคัญที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะฯและวางแนวทางให้ถูกต้องตามแบบแผนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและเป็นกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาให้รำลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของบูรพาจารย์ตลอดจนครูผู้สั่งสอนวิชาต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน

สำหรับการครอบครูช่าง ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นพิธีกรรมทางพุทธและพราหมณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาทางด้านศิลปะ มีการนำอุปกรณ์ทางการเรียนมาเข้าร่วมพิธี โดยมีความเชื่อว่าศิษย์ที่ได้รับการครอบจากครูช่างแล้วจะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนศิลปะวิทยาการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดใด อีกทั้งยังเป็นการฝากตัวคารวะต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการ อันเป็นความศรัทธา ความเชื่อ ที่จะนำทางไปสู่ความสำเร็จอีกด้วย

อาจารย์ จับมือเขียน จับมือสอน… เราสอนเด็กๆตั้งแต่พื้นฐาน… จนกระทั่งปั้นเป็นมืออาชีพ… ที่นี่ ที่คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะดิจิทัลมีเดีย #ครอบครูช่าง #SripatumUniversity

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular