Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินBANKS แบงค์สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวิทัย รัตนากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ คนใหม่

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวิทัย รัตนากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ คนใหม่

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง ธนาคารออมสิน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ   เป็นระยะเวลา 2 ปี แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมฯ คนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 เมษายน 2566

พร้อมกันนี้ ยังมีมติเลือกผู้แทน ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 1 และผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นรองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 2 เพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐ และเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวทางในการป้องกันภัยไซเบอร์ ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในปี 2565 อาทิ การจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid – 19 การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การพัฒนาและสนับสนุนการใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายฉัตรชัย ศิริไล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular