Saturday, July 13, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาพิธีปิดโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

พิธีปิดโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน(CMDF) โครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืนนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบกับที่ปรึกษาและโค้ชที่มีความรู้เป็นการพัฒนาในด้านศักยภาพในด้านต่างๆ  ซึ่งในเดือนเมษายน 2566 เป็นช่วงเวลาของการปิดโครงการ

โดย ว่าที่ร้อยเอก ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา หัวหน้าโครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินการยกระดับธุรกิจของทั้ง 10 บริษัท ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพของโครงการฯ พบว่า ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ดัชนีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนของทุกบริษัทมีมากขึ้นตามลำดับ นับเป็นความสำเร็จของโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งพิธีปิดโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน, ท่านศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ ศลช., ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา  ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) พร้อมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน และคุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร คปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง 10 บริษัท โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการเติบโตและการระดมทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสุขภาพของคนไทยได้อย่างเท่าเทียมตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติสืบต่อไปอย่างยั่งยืน

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular