Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeLOGISTICS & TRANSPORTกรมเจ้าท่าเร่งพัฒนาการขนส่งทางน้ำปี 66 ติดตามการซ่อมท่าเรือชายฝั่ง 73 แห่ง 

กรมเจ้าท่าเร่งพัฒนาการขนส่งทางน้ำปี 66 ติดตามการซ่อมท่าเรือชายฝั่ง 73 แห่ง 

กรมเจ้าท่าติดตามโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำปีงบประมาณ 2566 หวังเร่งรัดการเบิกจ่ายและพัฒนาให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมปักหมุดดึงเทคโนโลยีช่วยติดตามการซ่อมบำรุงรักษาท่าเรือชายฝั่งทั้ง 73 แห่ง เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

กรมเจ้าท่าได้กำหนดแผนงานเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาของกรมฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางน้ำ ที่จะเป็นผลลัพธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ พาณิชยนาวีให้สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาร่วมกันเป็นทางสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วทั่วถึง และปลอดภัย รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้มีความสมดุลปราศจากมลภาวะ อันจะมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาโครงการต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนโดยให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ.2465 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันกรมเจ้าท่ามีนโยบายในการรักษาสภาพธรรมชาติของลำน้ำและป้องกันการล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งได้มอบให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 และสาขาทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจเส้นทางแม่น้ำในแม่น้ำสายหลัก และปักหลักเขตเพื่อกำหนดแนวเขตแม่น้ำลำคลอง ชายฝั่งทะเล ให้มีความเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการรักษาและคงไว้ซึ่งสภาพแม่น้ำ ลำคลอง ชายฝั่งทะเลให้เป็นธรรมชาติที่สุด

สำหรับโครงการสำคัญๆ ในปีงบประมาณ 2566 อาทิ การก่อสร้างท่าเรือบริเวณทะเลบัวแดง บึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่) จำนวน 3 แห่ง การปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 9 แห่ง

การก่อสร้างทางลาดขึ้นลงเรือ บริเวณสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ การก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง กรุงเทพฯ การก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าเตียน กรุงเทพฯ และการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นต้น

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular