Monday, June 17, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมการเคหะแห่งชาติร่วมลงนามขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล มุ่งต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติร่วมลงนามขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล มุ่งต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 แห่ง โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามฯ พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี
สำหรับพิธีลงนามดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อ
ร่วมขับเคลื่อนเรื่องธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลัก “Apply or Explain” คือการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี พ.ศ. 2570 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ จะลดน้อยลงภายใต้การบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
previous arrow
next arrow

Most Popular