Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ Food Waste”

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ Food Waste”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ Food Waste” ภายใต้โครงการ “สร้างเครือข่ายระหว่างคณะกับสถาบัน” ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนป้อมเพชร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ในการนี้ พ.อ.อ. สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.ประตูชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ,คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ SPU และทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ความว่า “ท่านรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมาก ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ได้มาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้มีความเข้มแข็ง”

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากโครงการ U2T for BCG ที่ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ต.ประตูชัย คือ โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ต.ประตูชัย และ โครงการระบบ Food Waste ร้านบ้านไม้ริมน้ำ แม้ว่าขณะนี้ทั้งสองโครงการได้ปิดโครงการตามกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไปแล้ว เพื่อให้เกิดการขยายผลต่อยอด โดย ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้วางแผนร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมตามแนวทาง BCG ที่มุ่งตอบ SDGs และเป็นที่มาของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ Food Waste

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมของโครงการเป็นการขยายผลจากโครงการ “ระบบ Food Waste ร้านบ้านไม้ริมน้ำ” ที่เดิมนั้นนำขยะจากเปลือกกุ้งแม่น้ำจากร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำเป็น “น้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ” สู่ “การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมะนาว” ซึ่งต้องขอบพระคุณ พี่ไก่ เจ้าของร้านบ้านไม้ริมน้ำ ที่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ มาต่อยอดเพื่อลดขยะจากอาหารของร้านบ้านไม้ริมน้ำ โดยพี่ไก่ ได้นำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมะนาว ไปใช้สำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำ สุขภัณฑ์และชักโครก ที่ต้องบอกว่าน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมะนาว กำจัดกลิ่นในห้องน้ำได้ผลอย่างมาก จนตอนนี้ร้านบ้านไม้ริมน้ำ ไม่ต้องซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำมาใช้แล้ว เท่ากับเป็นการลดขยะจากอาหารและลดต้นทุนในการจัดการร้าน

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ รวมทั้งการนำขยะจากอาหารไปสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Upcycle โดย ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา แล้ว ยังมีการให้ความรู้กับพี่ ๆ อสม. เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะ โดย ดร..กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัยและผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ในการนี้ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้นำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะในประเทศไทย มาถ่ายทอดยังผู้เข้าอบรม ซึ่งได้รับความสนใจและมีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ คุณอนุรักษ์ สมสาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Upcycle จากขยะมาแสดงให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ปิดท้ายภาคเช้าด้วยกิจกรรมการคัดแยกขยะ นำโดย น้อง ๆ ทีมคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้พี่ ๆ ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนความรู้ภาคทฤษฎีกันอย่างสนุกสนาน

ปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้ด้วยการศึกษาดูงาน “การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมะนาว” ที่ บ้านไม้ริมน้ำ ในครั้งนี้ เราได้ให้พี่นุ้ย พนักงานของร้านที่รับผิดชอบเรื่องน้ำหมักมาให้ความรู้อย่างละเอียดยิบ โดยมี ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ดร.กนกอร อัมพรายน์ ให้ข้อมูลเสริมเชิงวิชาการเป็นระยะ เรียกว่า ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้กับขยะอาหารของบ้านได้เลยทีเดียว

“ขยะ” เรื่องที่หลายคนอาจมองว่า “เป็นปัญหาที่รัฐต้องจัดการ” ที่จริงแล้วเป็นปัญหาที่มีและสั่งสมมานาน ปัญหานี้คงไม่หมดไปจากสังคมได้โดยง่าย การสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะ ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง … คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้งดงาม น่าอยู่ .. เพราะพลังร่วมคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular