Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมการเคหะแห่งชาติมอบโอนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดกระบี่ (กระบี่น้อย) แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

การเคหะแห่งชาติมอบโอนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดกระบี่ (กระบี่น้อย) แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นตัวแทนในพิธีมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดกระบี่ (กระบี่น้อย) โดยมี นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย เป็นผู้รับมอบโดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่จำเป็นแก่การอยู่อาศัยภายในโครงการฯ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีสำนักงานของการเคหะแห่งชาติให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยในเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการมอบโอนการดูแลชุมชนให้กับหน่วยงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดกระบี่ (กระบี่น้อย) ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 268 หน่วย และบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 345 หน่วย ซึ่งการมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการของโครงการฯ ให้กับเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประกอบด้วย ถนน และไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้อยู่อาศัยจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย
ในทุกมิติด้วย

—————————————–

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular