Saturday, July 20, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeINSURANCETQC ผนึก มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานในเขต EEC

TQC ผนึก มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานในเขต EEC

บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา โดย บริษัท ทีคิวซี จำกัด (TQC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุข ภายใต้แนวคิด Quality Of Working Life And Happiness เพราะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมกันทำ MOU เพื่อทำมาตรการรับมือผลกระทบต่อสุขภาพ และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีเป้าหมายให้คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ผศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบริษัท ทีคิวซี จำกัด โดย ดร.วุชธิตา คงดี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ โครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุข ภายใต้แนวคิด Quality Of Working Life And Happiness

ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ และ ดร.วุชธิตา คงดี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงในปัจจุบัน เช่น ปัญหามลพิษในอากาศ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาวะเรือนกระจก ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ร่วม MOU ทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงตกลงร่วมกัน เพื่อทำมาตรการ แนวทางรับมือผลกระทบต่อสุขภาพ และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ร่วมกันนานัปการ”

นอกจากนั้นทางสองฝ่ายยังกล่าวว่า “สุขภาพ” คือ สิ่งที่สำคัญ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุข รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดี และส่งผลให้องค์กร สังคมมีความมั่นคง เพราะพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุข ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรองค์กร สร้างสรรเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ เมื่อทุกคน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมนำมาซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)” ได้แก่ มิติเศรฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม ทำมาตรการ โครงการอบรมทางวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570)

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular