Saturday, July 13, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeTRAVEL & LIFE STYLE ท่องเที่ยว & ไลฟ์สไตล์กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาล ชวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทั่วประเทศ สมัครรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ภายในเดือนพฤษภาคมนี้      

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาล ชวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทั่วประเทศ สมัครรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ภายในเดือนพฤษภาคมนี้      

 กรมการท่องเที่ยวเชิญโฮมสเตย์รายใหม่หรือโฮมสเตย์ที่ใกล้หมดอายุการรับรองมาตรฐาน (3 ปี) สมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2566 โดยผู้ผ่านการประเมินจะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ส่งใบสมัครได้ที่กรมการท่องเที่ยวหรือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยวดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay Standard) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้เริ่มตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 19 ปี มีโฮมสเตย์ที่ได้รับการตรวจประเมินและอยู่ระหว่างรับรองมาตรฐานครั้งละ 3 ปี จำนวน 220 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ”

ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การจัดทำที่พักแบบโฮมสเตย์
จึงเป็นทางเลือกเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวไทย รองรับการเปิดตลาดท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว
กรมการท่องเที่ยวจึงดำเนินโครงการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยทั่วประเทศ โดยปีนี้
ตั้งเป้าว่าจะมีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 70 ราย ทั้งนี้ ผู้ผ่าน
การประเมินจะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular