Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมBAM รับโล่รางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติจากกรมป่าไม้  

BAM รับโล่รางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติจากกรมป่าไม้  

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่รางวัลหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนป่าชุมชนจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องไดมอลด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการรับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ BAM ในการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน ในโครงการ Care The Wild  ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาป่าชุมชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ BAM ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลก ลดการเกิดของเสีย โดยมีการนำเอาของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านพลังงาน มีการบริหารจัดการด้วยการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด ลดการใช้น้ำโดยการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำหลังได้รับการบำบัด พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของประเทศในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ในการสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคม

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular