Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeCSRBAM จับมือ SET และกรมป่าไม้ ปลูกป่าชุมชนในโครงการ Care the Wild "

BAM จับมือ SET และกรมป่าไม้ ปลูกป่าชุมชนในโครงการ Care the Wild “

BAM จับมือ SET และกรมป่าไม้ ปลูกป่าชุมชนในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา จำนวนกว่า 2,000 ต้น

คุณบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผู้บริหารและทีมงานกรมป่าไม้ นำโดย คุณนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ทีมปลูกป้องชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมี คุณชาตรี เพชรนอก เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชน และ คุณสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน นำร่องปลูกต้นไม้ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มุ่งเน้นการปลูกป่าอย่างยั่งยืน เสริมสร้างระบบนิเวศ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ BAM มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งมั่นสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 15 : การส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ในปี 2566 จิตอาสา BAM จำนวนกว่า 70 คน ได้ร่วมกับชาวชุมชนบ้านโคกพลวง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นำร่องปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 2,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชน 10 ไร่ โดยชาวบ้านจะเป็นผู้ดูแลรักษาป่าให้เจริญเติบโต เป็นระยะเวลา 10 ปี ทั้งยังสามารถใช้ป่าชุมชนนี้ด้วยประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และการพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการปลูกป่าแห่งนี้ ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงปีละ 18,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (KgCO2e) ต่อปี

 

 

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular