Saturday, July 20, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeCSRรฟฟท. จัดโครงการ CSR "สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี ปันน้ำใจสู่สังคม” 

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี ปันน้ำใจสู่สังคม” 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ CSR “สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี” ครั้งที่ 1 ปันน้ำใจสู่สังคม(ผู้พิการ) ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯยึดมั่นและให้ความสำคัญในการนำหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนมากำหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน จึงได้จัด“โครงการสานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี” ครั้งที่ 1 กิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีในรูปแบบการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กับกลุ่มผู้เปราะบาง(ผู้พิการ) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่สำคัญ อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีและนำไปสู่การทำงานที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งยังน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รณรงค์พนักงานให้มีความตระหนักเห็นความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และมีจริยธรรมในการทำงาน เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

“มากกว่าการเดินทาง คือ ความพิเศษ” รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular