Monday, July 22, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeINSURANCEเมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022” โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า คนสำคัญร่วมกัน โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน นายแพทย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ Directors of SCB Tech X Co., LTD. ในฐานะกรรมการด้านการบริการ นายเผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน Environmental, Social and Governance (ESG) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางสาวชินตา ศรีจินตอังกูร Thailand Site Leader บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ Waldorf Astoria Bangkok

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมา การจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ของโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ถูกจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทและโรงพยาบาลคู่สัญญา 417 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Happiness Reinvented” เพราะความสุขคือทุกอย่าง…ร่วมสร้างความสุขสไตล์คุณไปกับเมืองไทยประกันชีวิต” ที่มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ ในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ (No.1 Most Trusted Life & Health Partner) ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกบทบาทของชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุกๆ คน (Democratizing Insurance)

โดยบริษัทฯ มุ่งดำเนินงานผ่าน 4 แกนสำคัญ ได้แก่ บุคลากร (People) พาร์ทเนอร์ (Preferred Partner) ลูกค้า (Customers) และ นอกเหนือจากลูกค้า (Beyond Our Customers) รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือ ในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจ เรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการ แบ่งออกเป็น

รางวัลเกียรติยศสูงสุด

“The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

จากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนรวมสูงสุด

ของรางวัลในแต่ละด้าน

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

“Customer Centric Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์

“Commitment to Success Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการและการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

“Creativity and Innovation Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่าง

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

“Collaboration Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

“Caring Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้า

ในการรอออกจากโรงพยาบาล ในวันกลับบ้าน

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อสารมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

“การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022 เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ผ่านการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่ง ทั่วประเทศ ในการให้บริการ การดูแลทางด้านการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการตอบโจทย์ความต้องการที่ดีและเป็นเลิศที่สุดให้กับลูกค้าของเราทั้งคู่แบบ Outside-in ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทุก Journey ได้เป็นอย่างดี โดยผลลัพธ์ได้ถูกสะท้อนจากผลสำรวจ (Survey) ที่มาจากประสบการณ์การใช้จริงของลูกค้า (User Experience) ผมขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณโรงพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่ง ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ที่ร่วมก้าวไปด้วยกันในการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน” นายสาระ กล่าว

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัลเกียรติยศสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

ได้แก่ “โรงพยาบาล พญาไท 1”

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล สินแพทย์

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล พญาไท 3

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล ธนบุรี

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล สมิติเวชศรีราชา

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล พระรามเก้า

รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล พญาไท 1

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล ศิครินทร์

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล ไทยนครินทร์

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา

รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพ

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล เมดพาร์ค

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล พิษณุเวช

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพ

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล พญาไท 2

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล บางปะกอก 1

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพภูเก็ต

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล บางปะกอก สมุทรปราการ

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาล เวชธานี

อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา

อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular