Wednesday, February 28, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeINSURANCEวิริยะประกันภัย จัดประชุมผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Connect Share Forward”

วิริยะประกันภัย จัดประชุมผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Connect Share Forward”

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ ร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อ “Connect Share Forward” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการในเรื่องต่างๆ อาทิ การตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV), ความร่วมมือทางธุรกิจกับค่ายรถยนต์ และภาพรวมของงานขายผ่านช่องทางสถาบันการเงิน เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และการให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular