Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeREALESTATE อสังหาริมทรัพย์การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อ ประกอบกิจการตลาด จำนวน 2 โครงการ

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อ ประกอบกิจการตลาด จำนวน 2 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชน
ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมการบริหารพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ซอยเจ้าแม่กวนอิม) โฉนดเลขที่ 118083 เนื้อที่ 0-1-50.2 ไร่
โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 96,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี อัตราค่าเช่าปีที่ 1 – 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 6,500 บาท ปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 7,500 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 10,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 22,500 บาท

2.พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) โฉนดเลขที่ 126593 เนื้อที่ 0-3-36.2 ไร่ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 140,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1 – 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 9,800 บาท ปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 11,300 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา
จำนวน 20,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 33,900 บาท

ทั้งนี้กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ซอยเจ้าแม่กวนอิม) และโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6693 และ 0 2351 6224 สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 เลขที่ 373 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5301 5278 , 0 5332 9799 และ 0 5332 9800

ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular