Monday, September 25, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeREALESTATE อสังหาริมทรัพย์ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กลั่น DNA เพิ่มประสบการณ์จริงผ่าน Role Model เพื่อส่งมอบงานคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กลั่น DNA เพิ่มประสบการณ์จริงผ่าน Role Model เพื่อส่งมอบงานคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กลั่น DNA เพิ่มประสบการณ์จริงผ่าน Role Model เพื่อส่งมอบงานคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เดินหน้านโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกส่วนเพื่อวางรากฐานในการก้าวสู่การเป็น National Property Company เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้า โดยได้เผยถึงแผนงานดังกล่าวว่า “เพราะเราเชื่อว่าทุกๆ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมีคุณค่าในตัวเองเสมอ การนำคุณค่าเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างไม่มีวันสิ้นสุด” นายชูรัชฏ์ กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาให้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ “ที่ผ่านมา เรามีการจัดฝึกอบรมโดยได้เชิญทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรที่สั่งสมประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาอย่างยาวนานในฐานะ Role Model มาร่วมนำเสนอข้อมูลความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง กลั่นกรองให้ได้แนวทางการดำเนินงานที่ดีที่สุด เพื่อเป็นทางลัดสู่การเพิ่มประสิทธิภาพงาน ช่วยสร้างให้สังคมการทำงานของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เต็มไปด้วยความสุข ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภคได้ตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรได้กำหนดเป้าหมายไว้”

ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาบุคลากรของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จะถูกขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดการพัฒนาค่านิยม ‘LALIN DNA’ สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งครอบคลุม 5 แนวคิด ประกอบด้วย

  • Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ด้วยการพัฒนา Lalin Academy ศูนย์รวมโลกแห่งการเรียนรู้ที่จะนำพนักงานเข้าสู่โลกเสมือนจริงของชีวิตการทำงาน โดยมีวิทยากรมืออาชีพมาร่วมถ่ายทอดความรู้กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถต่อยอดไอเดียใหม่ๆ และเพิ่มแพชชั่นในการทำงานแบบไม่รู้จบ ซึ่งจะเป็นการผสมผสานเชิงบูรณาการทั้งด้าน Re-Skill การปรับปรุงทักษะ และปรับ Mindset ของพนักงานที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา พร้อมรับมือรู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ Up Skill การเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การฝึกฝนและนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้พร้อมรองรับการทำงานในอนาคต เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา New Skill การสร้างทักษะใหม่ๆให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี เช่น การนำสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์และตรงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • Proactive การทำงานเชิงรุก เป็นการทำงานที่มีการวางแผน มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น พร้อมหาวิธีการรับมือแก้ปัญหาเหล่านั้น เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเรื่องการวางแผนการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพในระยะยาว และเกิดความมั่นคงในองค์กร
  • Never Give Up การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เป็นองค์กรที่คิดบวก เพราะฉะนั้นการทำงานในทุกวันย่อมต้องมีความท้าทายใหม่ๆ เข้ามาทดสอบไหวพริบอยู่เสมอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและรอบคอบจะทำให้การทำงานสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • Team Work การทำงานเป็นทีม มีการวางแผนและให้การสนับสนุนร่วมกัน เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจที่ดีให้แก่ลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าทีมที่แข็งแรงจะสามารถผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
  • Work Life Balance การสร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงาน เต็มที่กับงานและแบ่งเวลาพักผ่อนกับกิจกรรมดีๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาการทำงานและการสร้างความสุขในชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล ที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มีช่วง Happy Hour หลังเวลาเลิกงาน เพื่อให้พนักงานได้เล่นกีฬากับกลุ่มเพื่อนๆ เป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างความผ่อนคลายจากการทำงาน บริษัทฯ มีความเชื่อว่า ความสุขของพนักงานคือพื้นฐานแรกที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในวันใหม่ๆ

จากค่านิยม LAIN DNA เป็นเสมือนแนวทางปฏิบัติของพนักงานบริษัท มากว่า 36 ปี จะสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างยั่งยืน นายชูรัชฏ์ กล่าวสรุป

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular