Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษามูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนลูกเหรียง

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนลูกเหรียง

นางสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา กระเป๋าเดินทาง และกล่องอาหาร แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) รวมมูลค่า 932,210 บาท โดยมีนาวสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และตัวแทนกลุ่มลูกเหรียงร่วมรับมอบ ทั้งนี้มอบให้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของมูลนิธิฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular