Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาอาชีวะ จับมือ กสศ. ผนึกกำลังวางแผนลดความเลื่อมล้ำ ตอบสนองความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา

อาชีวะ จับมือ กสศ. ผนึกกำลังวางแผนลดความเลื่อมล้ำ ตอบสนองความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือประเด็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สอศ.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยจะเป็นการทบทวนบทบาทเพื่อจะได้มาทำงานร่วมกันเรื่อง 1.การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่จะส่งเสริม ช่วยเหลือ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาสในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ และโครงการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวม 3. การพัฒนาครูอาชีวศึกษา ผ่านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา และการเชื่อมโยงเครือข่ายครูอาชีวศึกษาของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนและติมอร์เลสเต 4.การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างกสศ.และสอศ.ทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาจากระดับ ม.ต้นสู่ระดับปวช. และม.ปลายสู่ระดับ ปวส.

ด้าน ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินงานพัฒนาตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนศึกษาต่อเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” สร้างโอกาสให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานศึกษา มีระบบการส่งเสริมและดูแลด้านทักษะชีวิต หลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาและการส่งเสริมการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565 นี้ ทาง กสศ.จะมีการจัดประชุมวิชาการการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อเชิดชูและยกย่องสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เยาวชนฐานะยากจนและด้อยโอกาส

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular