Saturday, September 30, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินBANKS แบงค์ออมสิน ขานรับมติ ครม. ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ดันกลไกกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเวลาผ่อนชำระเป็น 10 ปี

ออมสิน ขานรับมติ ครม. ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ดันกลไกกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเวลาผ่อนชำระเป็น 10 ปี

ออมสิน ขานรับมติ ครม. ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ดันกลไกกระตุ้นท่องเที่ยว ขยายให้กู้หมุนเวียนกิจการโรงแรม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้านอาหารทั่วไป เพิ่มเวลาผ่อนชำระเป็น 10 ปี เปิดให้ยื่นกู้แล้ว ที่ www.gsb.or.th และออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนเร่งกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้พร้อมรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ทยอยเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม รวมถึงกิจการร้านอาหาร (Soft Loan Re-Open) ที่ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน ให้เอื้อประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ประกอบการ อาทิ การขยายระยะเวลากู้ให้นานขึ้น จากเดิม 7 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี การให้กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงผ่อนปรนเงื่อนไขการพิจารณาประวัติการชำระหนี้ และยังขยายเป้าหมายไปยังธุรกิจร้านอาหาร (นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม) อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

อนึ่ง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan Re-Open) เปิดให้กู้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน วงเงินให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถเลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ หรือ เลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ซึ่งกรณีใช้ บสย.ค้ำประกันเต็มจำนวน ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% ต่อปี สามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี โดยในปีที่ 3-10 คิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน กล่าวคือ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR -1.0 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บสย. คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.5 ต่อปี และกรณีที่ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ธนาคารออมสิน = 6.150%)

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular