Tuesday, September 26, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeENERGY พลังงานOR มอบรางวัลการประกวดการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม กับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน

OR มอบรางวัลการประกวดการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม กับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน

นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้ชนะการประกวดการบริหารจัดการขยะ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

นางวิไล เปิดเผยว่า OR จัด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2565 นี้ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการขยะรอบตัวอย่างเป็นระบบ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อให้ความรู้แก่คุณครู บุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบ วางแผน บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ OR ยังได้จัดการประกวดแข่งขันระบบการจัดการขยะภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปลูกฝังพฤติกรรมด้านการจัดการขยะที่เหมาะสมแก่เยาวชน โดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดโครงการไปในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ในปี 2565 มีโรงเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ และมีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 คน สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงานคุณภาพจากการนำเสนอแผนงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน โดยมีเกณฑ์การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากกิจกรมอย่างชัดเจน พร้อมนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง 3 อันดับแรก ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน จังหวัดขอนแก่น
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง จังหวัดอุบลราชธานี
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก

โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50, 000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ทั้ง 17 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปวางแผนและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน พร้อมทั้งได้เข้าร่วมเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจากโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” และได้รับโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Low Emission Support Scheme หรือ LESS Award ในปี 2566 เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนช่วยลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” นี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายปี 2030 ของ OR ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบ และการลดปริมาณขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป

 

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular