Monday, September 25, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมออมสิน สุดแกร่ง ทริสเรทติ้ง ประกาศอันดับเครดิตระดับ AAA

ออมสิน สุดแกร่ง ทริสเรทติ้ง ประกาศอันดับเครดิตระดับ AAA

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง สถาบันการจัดอันดับเครดิตที่มีความน่าเชื่อถือ ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารออมสิน ที่ระดับ AAA เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (เริ่มจัดอันดับปี 2559-2565) ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนสถานภาพทางกฎหมายของธนาคาร ที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลในระดับสูงสุด และมีบทบาท “สำคัญมากที่สุด” ต่อการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และ ยังเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพียงแห่งเดียวที่รัฐบาลให้การค้ำประกันภาระผูกพันทางการเงินทั้งหมดอย่างชัดเจน ตาม พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 ซึ่งยังมีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการให้เงินทุนสำหรับกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนภารกิจด้านส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชน

โดยทริสเรทติ้งมองว่า บทบาทของธนาคารออมสินในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็นช่องทางให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐ ให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการ รวมถึงมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ เช่น มาตรการพักชำระหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น ซึ่งจนถึงเดือนตุลาคม 2565 ธนาคารได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ รวม 47 โครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 13 ล้านคน ปล่อยสินเชื่อได้รวม 6.8 ล้านราย เป็นเงิน 2.35 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใหญ่ที่สุด โดยที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดให้เป็นธนาคารที่มีความสำคัญในเชิงระบบ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสินเชื่ออยู่ที่ 9.4% ของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมดในประเทศไทย และยังมีส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่นำส่งรัฐบาลสูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมดอีกด้วย โดยกำไรสุทธิในปี 2564 คิดเป็น 52.2% ของกำไรสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมด ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 มีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดจำนวนถึง 23 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนฐานรากในสัดส่วน 60% ทำให้ทริสเรทติ้งคาดว่า ธนาคารออมสินจะยังคงรักษาสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยต่อไปได้.

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular