Monday, September 25, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeAUTOMOTIVE ยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบรางวัล Sustainability Awards 2022 แก่ผู้จำหน่าย

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบรางวัล Sustainability Awards 2022 แก่ผู้จำหน่าย

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นพร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนทั้งระดับบุคคล ภาครัฐ ภาคธุรกิจและสังคม จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูที่ชนะรางวัล Sustainability Awards 2022 ในสองสาขา ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน (Excellence in Renewable Energy Initiatives) ให้แก่ เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ และรางวัลยอดเยี่ยมด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Excellence in Sustainable Business Initiatives) ให้แก่ ยุโรปา มอเตอร์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน เพื่อผลักดันกลุ่มผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงริเริ่มแนวทางแก้ไข พร้อมขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืน

รางวัล Sustainability Awards 2022 สำหรับเครือข่ายผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Choice is Yours ซึ่งริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมในโครงการออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การแข่งขัน Choice is Yours สำหรับนิสิตนักศึกษา และรางวัล Sustainability Awards เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในเครือข่ายผู้จำหน่าย ภายใต้ 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย REthink REduce REuse และ REcycle ทั้งนี้ รางวัลสำหรับเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการดังกล่าวแบ่งเป็นสองสาขา ซึ่งผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจและการลงมือปฏิบัติจริงจนมีผลลัพธ์อันเป็นที่ประจักษ์ โดยตัดสินภายใต้เกณฑ์หลัก 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกค้า และความคิดสร้างสรรค์

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยภายในปี พ.ศ. 2593 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน นับตั้งแต่การผลิตไปจนถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้จำหน่าย ซึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เราพร้อมสนับสนุนและผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่ลดผลกระทบและสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบแผนทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ ส่งต่อประสบการณ์จากการรับบริการที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ผ่านโครงการ Choice is Yours ครั้งนี้”

ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน (Excellence in Renewable Energy Initiatives) ได้แก่ เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ ซึ่งดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านแผงโซลาร์ เซลล์ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 158,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) คิดเป็น 37% ของการใช้พลังงานทั้งหมด หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,750 ต้น เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในศูนย์บริการและสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่จุดบริการ Solar Carport

สำหรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Excellence in Sustainable Business Initiatives) เป็นของ ยุโรปา มอเตอร์ ซึ่งริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนแบบองค์รวมในชื่อ “Come Along the Way” สะท้อนหลักการด้านความยั่งยืนตาม 4 หัวข้อหลัก REthink REduce REuse และ REcycle พร้อมมุ่งเน้นการผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน

คุณโมนิกา พิพัฒน์อนันต์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยุโรปา มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ยุโรปา มอเตอร์ ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทางบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ในด้านสิ่งแวดล้อมและเล็งเห็นความสำคัญของความยั่งยืนมาโดยตลอด ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ เราจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นถึงความยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน นับตั้งแต่การปฏิบัติงานภายในองค์กร เปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ลดการใช้พลาสติก และเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการให้บริการลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ จัดการแข่งขัน Sustainability Awards 2022 สำหรับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ด้านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เราพร้อมที่จะร่วมผลักดันและต่อยอดแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และส่งเสริมให้พนักงานภายในองค์กรและลูกค้าของเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา”

คุณปริญ กัญจนาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ จำกัด กล่าวว่า “ภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่เราต้องร่วมกันแก้ไข ทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกันปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
ที่ริเริ่มโครงการ Choice is Yours นี้ ซึ่งส่งเสริมให้เครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ ก็มุ่งส่งเสริมแนวคิดการใช้พลังงานหมุนเวียน พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เราจะมุ่งมั่นต่อยอดการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และพร้อมร่วมมือกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งยนตรกรรมยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ด้วยการผสานพันธกิจด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ “พลังแห่งทางเลือก” (Power of Choice) โครงการ Choice is Yours จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักในความพยายามที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และส่งเสริมการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นใหม่ รวมไปถึงพนักงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปและเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู โดยนอกจากการจัดการแข่งขัน Choice is Yours สำหรับนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวยังมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าและบริการที่ให้ความสำคัญต่อการใช้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า พร้อมลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ทุกคนสามารถ “เลือก” ที่จะลงมือทำเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular