Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeCSRธนาคารแห่งอเมริกา จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารแห่งอเมริกา จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารแห่งอเมริกาโดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product Design) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Career and Environmental Development project) แก่นักเรียนและครูจากโรงเรียน 12 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี รวม 120 คน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ให้มีทักษะอาชีพที่จำเป็น ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ และทำงานระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2565

ตลอดการอบรมนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้รับความรู้มากมาย ทั้งกิจกรรมการละลายพฤติกรรมผ่านเกมสันทนาการ การให้ความสำคัญของคำว่าทีมเวิรค์หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นหมู่คณะ การร่วมกันคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น การลงมือทำ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียนแต่ละทีมซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน และในอนาคตได้

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง มีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง

รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

องค์กรหรือผู้สนใจจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่ออีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ไลน์แอปพลิเคชัน @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular