Monday, September 25, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeINDUSTRY อุตสหกรรมวว. ให้การต้อนรับพันธมิตรภาคีเครือข่ายการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

วว. ให้การต้อนรับพันธมิตรภาคีเครือข่ายการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

ดร. พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประประเทศไทย (วว. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จิรขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TSC บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พร้อมผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมช่างอากาศ (ชอ.) และสำนักงานการบินกองทัพอากาศ (สบน.ทอ.) ในโอกาสเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) และห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (BioD)

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานร่วมกัน 3 ปี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin และ ศพว. วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular