Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาพีไอเอ็ม ร่วมกับ แม็คโคร เสริมพลังสานความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา สร้างเยาวชนนักจัดการรุ่นใหม่สู่ภาคธุรกิจทั่วประเทศ

พีไอเอ็ม ร่วมกับ แม็คโคร เสริมพลังสานความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา สร้างเยาวชนนักจัดการรุ่นใหม่สู่ภาคธุรกิจทั่วประเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ แม็คโคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจภัตตาคารและหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 200 ทุน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ พีไอเอ็ม ให้เกียรติร่วมรับมอบทุนการศึกษา และทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้มอบทุนการศึกษา นำโดย คุณชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย คุณสุปรียา สีสุขดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ คุณจารุเนตร คำวงศ์ษา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมในพิธี เพื่อร่วมมือสร้างโอกาสและส่งเสริมความมั่นคงด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีโอกาสในก­ารศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นบุคลากรคุณภาพเข้าสู่สายงานภาคธุรกิจ เนื่องจากคนเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร การให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงเป็นการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง 1608 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อเกิดประโยชน์กับผู้เรียน โดยอาศัยบทบาทหน้าที่หลักของพีไอเอ็ม การสร้างบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ความสามารถ พร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา ตรงกับความต้องการของประเทศ ด้วยการเสริมทฤษฎีและองค์ความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ผสมผสานกับการลงมือจริงในภาคปฏิบัติด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของภาคธุรกิจ ซึ่งในด้านของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ส่วนสำคัญภาคธุรกิจที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ และพร้อมเปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนไทยทั่วประเทศได้เติบโต ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น ก้าวสู่การเป็นนักจัดการคุณภาพที่พร้อมทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและมีอาชีพในอนาคตที่มั่นคง

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular