Saturday, September 30, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeREALESTATE อสังหาริมทรัพย์การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการตลาด จำนวน 2 โครงการ

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการตลาด จำนวน 2 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการตลาด ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล

จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) โฉนดเลขที่ 181397 เนื้อที่ประมาณ 0-3-49.2 ไร่ (349.2 ตารางวา) โดยมี รายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1 – 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 16,500 บาท ปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 18,000 บาท กำหนดหลักประกัน การยื่นซองเสนอราคาจำนวน 30,000 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.45 น. เป็นต้นไป

ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
2. พื้นที่โครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง โฉนดเลขที่ 78013 เนื้อที่ประมาณ 0-2-47 ไร่ (247 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 140,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 18,000 บาท ปีที่ 2 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 18,600 บาท ปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 19,200 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 30,000 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน
อาคาร 1 ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซอง ข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินภาคกลางและภาคตะวันออก ฝ่ายจัดประโยชน์ ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 7414 สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 เลขที่ 160
หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร 0 3807 8759 -62 และ 08 4387 4029 และสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 เลขที่ 201 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.129 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร 0 3849 4993-4 และ 08 4387 4031 ในวันและเวลา ราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular